J. Muskens Hooi en Stro
Hoefweg 3
Dongen
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 60230290

Algemene Voorwaarden Stroverhuur

Het gehuurde

Artikel 1

 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide artikelen.
 2. De verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het gehuurde andere artikelen in huur aan te bieden, welk aanbod door de huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden artikelen gelijkwaardig zijn aan die van het gehuurde en zonder dat de verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding.
 3. Behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2, heeft de huurder jegens de verhuurder geen recht op schadevergoeding, indien hij het gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van de verhuurder.
 4. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de huurder is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk een reclame te maken die afwijkt van het eerder aan de verhuurder opgegeven doel.

Huurprijs en bijkomende kosten

Artikel 2

 1. De overeengekomen huurprijs, alsmede de door de verhuurder in verband met de verhuur gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook van het gehuurde geen gebruik maakt.
 2. Alle door de verhuurder te maken kosten voor extra voorzieningen en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van schoonmaak en reparatie komen voor rekening van de huurder. De kosten van de hier bedoelde extra voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de huurder worden opgegeven, doch de huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van de verhuurder achteraf.

Reservering

Artikel 3

 1. Een optie voor één of enkele aan J. Muskens toebehorende verhuurartikelen is vrijblijvend en geldt voor maximaal 30 dagen. Indien binnen deze periode geen huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 30 dagen een andere gegadigde voor dezelfde periode bij J. Muskens meldt, neemt de verhuurder direct contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een Huurovereenkomst, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.
 2. Een huur overeenkomst komt tot stand op het moment waarop schriftelijk en/of digitaal akkoord is ontvangen op de offerte.
 3. Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de huur overeenkomst omschreven artikelen. Huurder dient zich te houden aan de in de huur overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. J. Muskens heeft het recht de overeengekomen tijden strikt na te leven.

Annulering

Artikel 4

 1. Bij annulering tot een week voor de reserveringsdatum wordt 25% van de offerte in rekening gebracht.
 2. Bij annulering na een week voor aanvang van het event wordt 100% van de offerte de kosten van transport en extra voorzieningen in rekening gebracht.

Betaling

Artikel 5

 1. De huurder is verplicht de huurprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 2. De huurder kan van de verhuurder slechts dan korting of compensatie vorderen, als er afspraken op papier staan die door beide partijen zijn ondertekend.
 3. In geval van niet of niet tijdige betaling van de huurprijs of van de bijkomende kosten, zal de verhuurder de huurder de wettelijke rente in rekening brengen.
 4. De ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de huurovereenkomst door de huurder aan de verhuurder veroorzaakte kosten, komen voor rekening van de huurder, die zich zonder enig voorbehoud conformeert aan de bonafide opgave van de verhuurder. Vooruitlopende op het door de verhuurder vaststellen van de werkelijke kosten, zullen in dat geval de buitengerechtelijke kosten tussen partijen voorlopig worden bepaald op een bedrag gelijk aan 15% van de onbetaalde huurprijs en de in artikel 2 vermelde bijkomende kosten, met een minimum van € 100,-.
 5. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. De verhuurder heeft ten allen tijde het recht de kredietwaardigheid van de huurder op te vragen. Indien de huurder hieraan niet zijn medewerking verleent en/of niet kredietwaardig is heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden.

Inrichting en ontruiming

Artikel 6

 1. Behoudens goedkeuring van de verhuurder mogen door de huurder geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht.
 2. Na beëindiging van de huurperiode dient de huurder het gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de huurder hieraan niet, dan is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de nodige voorzieningen te treffen en is de huurder aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering niet in staat is de artikelen weer te verhuren.

Bepalingen van orde

Artikel 7 .

 1. De verhuurder heeft de algemene zorg voor het gehuurde.
 2. De gehuurde artikelen dien schoon, onbeschadigd en droog te worden ingeleverd. De kosten verbonden aan het herstellen van het gehuurde komen voor de rekening van de huurder.

Aansprakelijkheid en vrijwaring aanspraken derden

Artikel 8

 1. Goederen van de huurder of derden bevinden zich voor, tijdens en na de huurperiode op eigen risico van de huurder op locatie.
 2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de huurder zelf jegens de verhuurder geen aanspraken op schadevergoeding heeft.
 3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de huurder binnen 3 (werk) dagen, doch uiterlijk binnen één week na de verhuring schriftelijk te worden gemeld aan de verhuurder. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren.

Aanvullende bepalingen

Artikel 9

 1. Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Artikel 10

 1. Op alle zaken die verband houden met de huur dan wel het gebruik van het gehuurde is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Scroll naar boven